Waarom Texel Water?

Hoe zorgt Texel in de toekomst voor veilige dijken, droge voeten en voldoende schoon en zoet water? Welke benadering kiezen we daarvoor? Welke kosten en inzet gaan daarmee gepaard? En welke samenwerkingsvormen zijn nodig om daar invulling aan te geven?

Het zijn deze vragen die we in het document 'Texel Water' willen beantwoorden. De eerste verkenning van deze vraagstukken is begin 2014 uitgevoerd in de vorm van een gebiedsproces met vertegenwoordigers van een aantal belangrijke maatschappelijke partners: Agrarische sector, Natuurbeheerders, Recreatie, Gemeente Texel, Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De kern van dit gebiedsproces is de ontwikkeling van zogenaamde gezamenlijke stapstenen. Deze stapstenen zijn onderwerpen die zijn verkend en uitgewerkt tot een niveau van een eerste beschrijving. In juni 2014 hebben ongeveer vijfentwintig ambassadeurs het Texel Water Manifest 2014 ondertekend. Daarin hebben zij afgesproken zich hard te maken voor een klimaatbestendig Texel en daarvoor de volgende acties uit te werken:

 1. Een Texel Water document

Een levend document waarin alle ambities, plannen, ideeën, samenwerkingsintenties en netwerkontwikkeling van de Texelse gemeenschap zijn opgenomen op het gebied van water en veiligheid voor lange en korte termijn in een veranderd klimaat.

 1. Zoet water voor Texel in een veranderend klimaat
  1. Samen het watersysteem optimaliseren
  2. De Texelse teeltmethode: economisch succesvol onder droge en zilte omstandigheden
  3. Zoetwatervoorraadbeheer op Texel: zuinig en innovatief met alle bronnen; opslag van water in het huidige systeem maximaliseren.
  4. Schoon zoet polderwater uit afvalwater: van afvalstof naar grondstof
  5. Grootschalige Voorraadvorming onder de duinen en op de Waddenzee voor de verre toekomst
  6. Het Waterinformatiepunt (voorheen waterloket): De overheid als gesprekspartner, faciliteerder en beheerder van een waterkennisbank
  7. Monitoring van het zoutgehalte in het oppervlaktewater door iedereen die belang en zin heeft (met een soort “waarnemingen.nl” als basis).
 2. Texel veilig en voorbereid op overstromingen; een Texelse waterveiligheidsfilosofie
  1. Dijken zo snel mogelijk op orde in het huidige versterkingsprogramma met aandacht voor maatschappelijke belangen.
  2. Daardoor ontstaat een goede basis voor:
   1. Meerlaagsveiligheid voor Texel
   2. Vitale infrastructuur op orde
   3. De zelfredzaamheid van de Texelaar

In het document Texel Water zijn heel veel ideeën van Texelaars opgenomen, verzameld tijdens een aantal gebiedsworkshops. Die ideeën helpen Texel klimaatbestendig te maken, maar ook om water als een economische drager te ontwikkelen en te integreren in de economische motor van Texel. Dat is nodig, want de klimaatverandering en de veranderende maatschappij dwingen tot aanscherping en heroverweging. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Veranderende patronen in communicatie en participatie in de maatschappij vragen grote onderlinge betrokkenheid, intensievere dialoog met elkaar die een steeds grotere wederzijdse afhankelijkheid van alle betrokken partijen tot gevolg heeft. Door slim samenwerken is het mogelijk integraal en doelmatig waterbeheer te versterken en te verbreden.

Eindrapport Bureaustudie zoetwatervoorzi…

button-vraag-stellen.png
button-actuele-informatie.png
 • texel-water-slider-_0000_Texel.jpg
 • texel-water-slider-_0001_Texel-20.jpg
 • texel-water-slider-_0002_Texel-18.jpg
 • texel-water-slider-_0004_Texel-12.jpg
 • texel-water-slider-_0003_Texel-14.jpg
 • texel-water-slider-_0006_Texel-3.jpg
 • texel-water-slider-_0005_Texel-8.jpg
 • texel-water-slider-_0007_Texel-2.jpg